>> งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางปุญญพัฒน์  ศรีท้าว
หัวหน้างาน


นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
เจ้าหน้าที่

นางนิภาภรณ์   อวนป้อง
เจ้าหน้าที่

นางสาวกรวิกา  อ่อนสองชั้น
เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี
เจ้าหน้าที่