>> งานธุรการกลุ่มบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน


นางวิมลศิริ  มังธานี
หัวหน้างาน


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์
เจ้าหน้าที่


นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
เจ้าหน้าที่


นางสาวกันยารัตน์  อมศรี
เจ้าหน้าที่


นางอภิญญา  ประชุมรักษ์
เจ้าหน้าที่