>> งานธุรการโรงเรียน


นายวิรัตน์  สุวะศรี
หัวหน้างาน

นางนิภาพร  มาละอินทร์
เจ้าหน้าที่

นายนเรศ  เปลี่ยนคำ
เจ้าหน้าที่

นางสาวอุไรวรรณ  แผงนาที
เจ้าหน้าที่

นายธัญญา  ฉัตรศรี
เจ้าหน้าที่

นางชมภูนุช  พันธ์ขาว
เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจลักษณ์  พูลทรัพย์
เจ้าหน้าที่