>> งานธุรการ ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้างาน


นายสมศักดิ์  ป้องทอง
เจ้าหน้าที่


นางสาววิชุนันท์     แสงธาดา
เจ้าหน้าที่

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา
เจ้าหน้าที่


นางจันทนา อุ่นมะดี
เจ้าหน้าที่

นางชมภูนุช  พันธ์ขาว
เจ้าหน้าที่


นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์
เลขานุการ


นางสาวยุพาภรณ์   แก้วคำแสน
ผู้ช่วยเลขานุการ


นายวรัญญู  ศิริสรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ