>> งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้างาน


นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสุฐิดา  สาระนันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และ วัฒนธรรม


นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา


นายเดชา  ศิริดล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี