>> งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
หัวหน้างาน

นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่

นางสุรัสวดี  ศิริดล
เจ้าหน้าที่

นางสาวอุไรวรรณ  สุขรี่
เจ้าหน้าที่

นางสาวปริศนา  แพงอ่อน
เจ้าหน้าที่