>> งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
หัวหน้างาน


นางวิลาวัลย์  สุวรรณไสย

เจ้าหน้าที่


นางสาวสุชัญญา  วาปี
เจ้าหน้าที่


นางพิศมัย  อัตรสาร
เจ้าหน้าที่