>> งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

 
นายอำนวย  ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหนเ้างาน


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่

นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
เจ้าหน้าที่


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่

นายวรัญญู  ศิริสรณ์
เจ้าหน้าที่


นายธัญญา  ฉัตรศรี
เจ้าหน้าที่

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน
เจ้าหน้าที่


นางจันทนา อุ่นมะดี
เจ้าหน้าที่

นางวิภาภรณ์  วงศ์วณิช
เลขานุการ