>> งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้


นางสุภาพ  อำมุกคะ
หัวหน้างาน

นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่

นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้างาน

นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
เจ้าหน้าที่

นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม
หัวหน้างาน


นายวิทยา  สมพมิตร
เจ้าหน้าที่


นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่


นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่


นางสุฐิดา  สาระนันท์
เจ้าหน้าที่


นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่


นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
เจ้าหน้าที่


นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงค์
เจ้าหน้าที่


นายเดชา  ศิริดล
เจ้าหน้าที่


นางสาวพัชรา นามดี
เจ้าหน้าที่
นายวัฒนา สุริวรรณ์
เจ้าหน้าที่