>> งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา


นางนงเยาว์  พรมวัง
หัวหน้างาน


นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่


นางนิศากร  แสงพงศานนท์
เจ้าหน้าที่

นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางพิศมัย  อัตรสาร
เจ้าหน้าที่

นายยุทธการ  นูนทะธรรม
เจ้าหน้าที่


นายอดุลวิทย์  ศรีสถาน
เจ้าหน้าที่


นางรุ่งทิพย์  ศรีสถาน
เจ้าหน้าที่