>> งานพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น


นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม
หัวหน้างาน


นางจิราพร รวยทรัพย์
เจ้าหน้าที่


นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
เจ้าหน้าที่


นายจามร ไชยวารี
เจ้าหน้าที่


นางสาวภัทรียา ลับภู
เจ้าหน้าที่


นางกรกนก กาติวงศ์
เจ้าหน้าที่


นางสาวพัชรา นามดี
เจ้าหน้าที่


นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
เจ้าหน้าที่


นางสุรัสวดี  ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่


นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่


นางสุฐิดา  สาระนันท์
เจ้าหน้าที่


นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่


นางรุ้งตะวัน  นาสพัส
เจ้าหน้าที่


นายอภิสิทธิ์  จิระสวัสดิ์พงค์
เจ้าหน้าที่


นายเดชา  ศิริดล
เจ้าหน้าที่