>> งานพัสดุฝ่าย

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้างาน


นางสมศักดิ์  ป้องทอง
เจ้าหน้าที่


นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์
เจ้าหน้าที่

นางชมภูนุช  พันธ์ขาว
เจ้าหน้าที่


นางสาวยุพาภรณ์   แก้วคำแสน
เจ้าหน้าที่


นางจันทนา อุ่นมะดี
ผู้ช่วยเลขานุการ