>> งานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)


นางสาวสกุลตลา  โพธิ์ศรี
หัวหน้างาน


นางพิศมัย  อัตรสาร
เจ้าหน้าที่


นางสาวธนัชพร  พ่อธานี
เจ้าหน้าที่


นางสาวสุชัญญา  วาปี
เจ้าหน้าที่


นายจุมพล  เศษอาจ
เจ้าหน้าที่


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน
เจ้าหน้าที่