>> งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ( SESA )

ดร.ณรงค์ศักดิ์  พรมวัง
หัวหน้างาน


นางสาวสุชัญญา  วาปี
เจ้าหน้าที่


นายนราธิป  ไชยรักษ์
เจ้าหน้าที่