>> งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นายอำนวย  อโนมา
หัวหน้างาน


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่


นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

นางประริยะกุญ  อินทรสิทธิ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2


นายอำนวย  อโนมา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3


นายอนุชา  ตินอาษา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4


นางสมศักดิ์  ป้องทอง
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

นางสุภาพ  อำมุกคะ
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6


นายสมศักดิ์  ป้องทอง
เลขานุการ


นางสาวเจนนี่  สมนึก
ผู้ช่วยเลขานุการ