>> งานรักษาความปลอดภัยและจราจรในโรงเรียน


นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
หัวหน้างาน


นายอำนวย  ทรัพย์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่

นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่

นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
เจ้าหน้าที่


นายเสกสรรค์  ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่

นายสุรศักดิ์  วงศ์ธรรม
เจ้าหน้าที่

นายอุทิศ  วงศ์คำจันทร์
เจ้าหน้าที่


นายอภิชัย  แก้วกาวี
เลขานุการ