>> งานรับนักเรียนและขยายโอกาสทางการศึกษา


นายวิทยา  สมพมิตร
หัวหน้างาน

นางอินถวา  หัสดร
เจ้าหน้าที่

นายกิติพงษ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่

นายนิกรณ์ หนูทอง
เจ้าหน้าที่

นางพิไลพร  สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่

นางหนึ่งฤทัย  ชมชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่

นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม
หัวหน้างาน


นางสาวพัชรา นามดี
เจ้าหน้าที่

นางมลฤดี  บิดร
เจ้าหน้าที่

นายอภินันท์  สารเนตร
เจ้าหน้าที่