>> งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางนิภาภรณ์   อวนป้อง
เจ้าหน้าที่


นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
เจ้าหน้าที่

นางสาวกนกวรรณ  เปรมปรี
เจ้าหน้าที่