>> งานวางแผนงานด้านวิชาการ


นางจิราพร รวยทรัพย์
หัวหน้างาน


นางจันทร์เพ็ญ จำเริญ
เจ้าหน้าที่


นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม
เจ้าหน้าที่


นายวิทยา สมพมิตร
เจ้าหน้าที่

นายจามร ไชยวารี
เจ้าหน้าที่

นายอภินันท์ สารเนตร
เจ้าหน้าที่