>> งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา


นางนิศากร แสงพงศานนท์
หัวหน้างาน
นางนงเยาว์ พรมวัง
เจ้าหน้าที่

นายยุทธการ นูนทะธรรม
เจ้าหน้าที่


นายอดุลวิทย์ ศรีสถาน
เจ้าหน้าที่