>> งานวินัย รักษาวินัย และการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณสำหรับข้าราชการครู


นางพาณี เวทย์บูชา
หัวหน้างาน

นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
เจ้าหน้าที่


นางสาวทิพย์วรรณ  พันทะสา
เจ้าหน้าที่