>> งานสถานีวิทยุชุมชน

นายธนเดช  มณีวรรณ์
หัวหน้างาน

 


นางสาวสุชัญญา  วาปี
เจ้าหน้าที่


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่