>> งานสภานักเรียน

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้างาน


นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
เจ้าหน้าที่

นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่


นายอำนวย  อโนมา
เจ้าหน้าที่


นายสมศักดิ์  ป้องทอง
เจ้าหน้าที่

นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์
เจ้าหน้าที่


นายสมชาย  ลีลาดอิน
เจ้าหน้าที่

นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
เจ้าหน้าที่


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่


นายวรัญญู  ศิริสรณ์
เจ้าหน้าที่


นางสาววิชุนันท์     แสงธาดา
เจ้าหน้าที่

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา
เจ้าหน้าที่


นายเสกสรรค์  ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่


นางสาวนิตฐกานต์  คงบุ่งคล้า
เจ้าหน้าที่


นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
เจ้าหน้าที่


นางจันทนา อุ่นมะดี
เลขานุการ

นางชมภูนุช  พันธ์ขาว
ผู้ช่วยเลขานุการ