>> งานสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูมัธยมวานรนิวาส


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์
หัวหน้างาน


นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
เจ้าหน้าที่


นางสาวกันยารัตน์  อมศรี
เจ้าหน้าที่


นางอภิญญา  ประชุมรักษ์
เจ้าหน้าที่


นางวิมลศิริ  มังธานี
เจ้าหน้าที่