>> งานสารวัตรนักเรียน


นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
หัวหน้างาน


นายปกรณ์  อุ่นมะดี
เจ้าหน้าที่


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่

นายวัชรพงษ์  คำมุข
เจ้าหน้าที่

นางชมภูนุช  พันธ์ขาว
เจ้าหน้าที่


นายวรัญญู  ศิริสรณ์
เลขานุการ

นางเนตรนภา  รัตนะ
ผู้ช่วยเลขานุการ