>> งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ


นางจิราพร  รวยทรัพย์
หัวหน้างาน

นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญ
เจ้าหน้าที่

นายวิทยา  สมพมิตร
เจ้าหน้าที่

นางสาวศกุนตลา  โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่

นางสาวพัชรา  นามดี
เจ้าหน้าที่

นายณัฏภัทร  บุญคำภา
เจ้าหน้าที่

นางสาวเจนจิรา  จารสีเพ็ง
เจ้าหน้าที่

นายอภินันท์  สารเนตร
เจ้าหน้าที่