>> งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


นายสมศักดิ์  อินทรสิทธิ์
หัวหน้างาน


นางรุ้นตะวัน  นาสะพัด
เจ้าหน้าที่


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่


นางสาวสกุลตลา  โพธิ์ศรี
เจ้าหน้าที่


นางกรกนก  กาติวงศ์
เจ้าหน้าที่


นายจามร  ไชยวารีย์
เจ้าหน้าที่


นายณัฐภัทร  บุญคำภา
เจ้าหน้าที่


นางสาวพัชรา  นามดี
เจ้าหน้าที่


นายจุมพล  เศษอาจ
เจ้าหน้าที่


นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
เจ้าหน้าที่


นางสาวนิตฐกานต์  คงบุ่งคล้า
เจ้าหน้าที่

นางสาวปิยธิดา  สัพโส
เจ้าหน้าที่

นายวัฒนา  สุริวรรณ์
เจ้าหน้าที่


นางสาวศิริยากรณ์  จันทะราช
เจ้าหน้าที่