>> งานส่งเสริมระเบียบวินัย


นายอิดธิเดช  ใต้กรแก้ว
หัวหน้างาน

นายจำนงค์  สีสถาน
เจ้าหน้าที่

นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
เจ้าหน้าที่


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่


นายอภิชัย  แก้วกาวี
เจ้าหน้าที่


นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์
เจ้าหน้าที่


นางสาววิชุนันท์     แสงธาดา
เจ้าหน้าที่

นางสาววิไลวรรณ สุดยะดา
เจ้าหน้าที่

นายวัชรพงษ์  คำมุข
เจ้าหน้าที่


น.ส.เยาวลักษณ์ พรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่

นางเนตรนภา  รัตนะ
เลขานุการ


นายวรัญญู  ศิริสรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ


นายอนุชา  ตินอาษา
ผู้ช่วยเลขานุการ