>> งานหัวหน้าระดับและที่ปรึกษา

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้างาน


นางสุภาพ  อำมุกคะ
เจ้าหน้าที่


นายอำนวย  อโนมา
เจ้าหน้าที่


นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่

นางประริยะกุล  อินทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่


นายสมศักดิ์  ป้องทอง
เลขานุการ


นายอนุชา  ตินอาษา
ผู้ช่วยเลขานุการ