>> งานอนามัยโรงเรียน


นางสาวพจนา  มนตรีสา
หัวหน้างาน

นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐพร  ลีทอง
เจ้าหน้าที่


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน
เจ้าหน้าที่


นางสาวชิตกมล  ทิพกุล


นางสาวธิดารัตน์  แสนเลิศ