>> งานเวรประจำจุด

นางเนตรนภา  รัตนะ
หัวหน้างาน


นายอภิชัย  แก้วกาวี
เจ้าหน้าที่

นางสาวมณีรัตน์  พาวงศ์
เจ้าหน้าที่

นายอภิสิทธิ์ จิระสวัสดิ์พงศ์
เจ้าหน้าที่


นายสุนิจ  แก้วตาบรรเจิด
เจ้าหน้าที่


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่

นายวัชรพงษ์  คำมุข
เจ้าหน้าที่

นายวรัญญู  ศิริสรณ์
เลขานุการ


นางจันทนา อุ่นมะดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางชมภูนุช  พันธ์ขาว
ผู้ช่วยเลขานุการ