>> งานแนะแนวและทุนการศึกษา


นางพิไลพร  สวัสดิ์
หัวหน้างาน

นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่

นางสาววราพร  การุณ
เจ้าหน้าที่

นางสาวเพ็ญพักตร์  นนตระอุดร
เจ้าหน้าที่


นายอุทัย  สุขเกษม
เจ้าหน้าที่

นางสาวอมรพรรณ  จันทร์เหลือง
เจ้าหน้าที่


นางสาวปวีณา  พรหมประกาย
เจ้าหน้าที่

 
นางสาวญัฐกานต์  รัตที
เจ้าหน้าที่