>> งานแผนงานโครงการและพัสดุประจำกลุ่มบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน


นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
หัวหน้างาน


นางวิมลศิริ  มังธานี
เจ้าหน้าที่


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์
เจ้าหน้าที่


นางสาวกันยารัตน์  อมศรี
เจ้าหน้าที่


นางอภิญญา  ประชุมรักษ์
เจ้าหน้าที่