>> งานโครงการห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษ  MEP  ประกอบด้วย

 • นายนิกรณ์ หนูทอง                                     หัวหน้างาน
 • นางสุฐิดา สาระนันท์                                   เจ้าหน้าที่
 • นางพาณี เวทย์บูชา                                    เจ้าหน้าที่
 • นางสาวทิพย์วรรณ พันทะสา                     เจ้าหน้าที่
 • นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล                เจ้าหน้าที่
 • นายนเรศ เปลี่ยนคำ                                   เจ้าหน้าที่
 • นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม                           เจ้าหน้าที่
 • นางสาวกรวิกา อ่อนสองชั้น                      เจ้าหน้าที่
 • นางสาวณัฐพร ลีทอง                                เจ้าหน้าที่
  นายทิวา  วงศ์ตาขี่                                     เจ้าหน้าที่

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณาการ (EIS)  ประกอบด้วย

 • นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิ                           หัวหน้างาน
 • นางวิภาภรณ์ วงศ์วนิช                            เจ้าหน้าที่
 • นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์                       เจ้าหน้าที่
 • นายอภิชัย แก้วกาวี                                เจ้าหน้าที่
 • นายจรัญชัย อนุศาสน์                           เจ้าหน้าที่
 • นางสาวธนัชพร พ่อธานี                        เจ้าหน้าที่
 • นางณัฐยา ศรีบุญเรือง                           เจ้าหน้าที่

 

โครงการห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย

 • นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์            หัวหน้างาน
 • นางสุรัสวดี ไชยมงคล                            เจ้าหน้าที่
 • นางนิศากร แสงพงศานนท์                    เจ้าหน้าที่
 • นายจรัญชัย อนุศาสน์                            เจ้าหน้าที่
 • นายสมศักดิ์ ป้องทอง                            เจ้าหน้าที่
 • นายปติพล มานิสสรณ์                           เจ้าหน้าที่
 • นางสาวรักสุดา อุดม                              เจ้าหน้าที่
 • นางสาวเจนนี่ สมนึก                              เจ้าหน้าที่

โครงการทวิศึกษา

 • นางอินถวา หัสดร                                  หัวหน้างาน
 • นางจิราพร รวยทรัพย์                             เจ้าหน้าที่
 • นางพัชรินทร์ คณิสาร                             เจ้าหน้าที่
 • นายเดชา ศิริดล                                      เจ้าหน้าที่
 • นายธนเดช มณีวรรณ์                              เจ้าหน้าที่
 • นางอรวรรณ แสงรุ่ง                                 เจ้าหน้าที่
 • นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม                         เจ้าหน้าที่
 • นายกัญหา สุมังคะ                                  เจ้าหน้าที่
 • นางสาวภัทรียา ลับภู                               เจ้าหน้าที่
 • นายจามร ไชยวารี                                   เจ้าหน้าที่
 • นายยุทธการ นุนทะธรรม                         เจ้าหน้าที่