>> งานโรงเรียนสุจริต


นายปราโมทย์  พันธ์ขาว
หัวหน้างาน


นายอนุชา  ตินอาษา
เจ้าหน้าที่


นายศราวุฒิ  ไชยริบูรณ์
เจ้าหน้าที่


นายจุมพล  เศษอาจ
เจ้าหน้าที่


นายฤทธิไกร  สุวรรณไสย
เจ้าหน้าที่