>> งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นางธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์
หัวหน้างาน

นางวิภาภรณ์  วงศ์วณิช
เจ้าหน้าที่


นางอินถวา  หัสดร
เจ้าหน้าที่

นางอุไรวรรณ   แสงรุ่ง
เจ้าหน้าที่


นางสาวพจนา  มนตรีสา
เจ้าหน้าที่


นายกิติพงศ์  เวทย์บูชา
เจ้าหน้าที่


นางนฤมล  แสนอุบล
เจ้าหน้าที่

นางเนตรนภา  รัตนะ
เจ้าหน้าที่


นางสาวจิราภรณ์  สุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่


นายพะเยาว์  ศรีไชย
เจ้าหน้าที่


นายธัญญา  ฉัตรศรี
เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐพร  ลีทอง
เจ้าหน้าที่


นางสาวสินีนาฏ  นาสีแสน
เจ้าหน้าที่