ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน


นายบุณยรัตน์  เชาวนวีรกุล
พ.ศ. 2509 – 2519


นายบุญเลิศ  สาขามุละ
พ.ศ. 2519 – 2523


นายคำสิงห์  ศรีสำราญ
พ.ศ. 2523 – 2528


นายแสง  ชานัย
พ.ศ. 2528 – 2533


นายฉลอง  บาลลา
พ.ศ. 2533 – 2535


นายวิโรจน์  ศรีพรหมทัต
พ.ศ. 2535 – 2539


นายถาวร  บุตรธนู
พ.ศ. 2539 – 2542


นายศิริ  สาระนันท์
พ.ศ. 2542 – 2547


ดร.วันชัย  วิเศษโพธิศรี
พ.ศ. 2547 – 2554


นายประยงค์  บุญมา
พ.ศ. 2554 – 2554

นายประเสริฐ  สวัสดิ์จิตร์
พ.ศ. 2554 – 2559

W3Schools
ว่าที่ร้อยตรี  ชัยเดช  บุญรักษา
พ.ศ. 2559 –  2561

นายเกษา  โคตรชมภู
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน