ประวัติ ผอ.ชัยเดช บุญรักษา

ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

 

ประวัติการศึกษาปี พ.ศ. 2511      ชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครปี พ.ศ.2514       ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวาริชภูมิ  อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครปี พ.ศ. 2517      ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครปี พ.ศ. 2519      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานีปี พ.ศ. 2521      ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปกศ.สูง) วิทยาลัยครูสกลนคร จ.สกลนครปี พ.ศ. 2523      การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม จ.มหาสารคามปี พ.ศ. 2541  การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม
ประวัติชีวิตส่วนตัวว่าที่ร้อยตรีชัยเดช  บุญรักษา เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2501 ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์บำรุง ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันอายุ 58 ปี สมรสกับนางรัตนาภรณ์  บุญรักษา  รับราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครมีบุตรธิดาจำนวน 2 คน คือนายฉัตรดนัย บุญรักษา  จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท PTT LNG จำกัด จังหวัดระยอง และนางสาวนิติรัตน์ บุญรักษา จบการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงาน บริษัท PM Vow  จังหวัดระยองที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 13 ถนน วานรนิวาส – กุดจิก อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47120 หมายเลขโทรศัพท์  042-791268 ผลงานที่ภาคภูมิใจ       โครงการต้นกล้าของแผ่นดินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ มีวิสัยทัศน์คือ “ภายใน ปี 2558 มุ่งมั่นจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  และอัตลักษณ์ คือ  “ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน”  ซึ่งหมายถึง การผลิตคนดี ให้มีคุณภาพทั้งแผ่นดิน เปรียบเสมือนต้นกล้าที่ดีเพื่อขยายไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศและของโลก จากความสำเร็จเชิงประจักษ์ระดับชาติของว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาที่เน้นด้านคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กันไปโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองจนได้รับความสำเร็จเป็นผลงานในระดับภาคและประเทศอย่างน่าภาคภูมิใจภายใต้แนวคิด “กล้าคิด กล้านำ กล้าทำความดี บนวิถีแห่งความพอเพียง”  จากการดำเนินโครงการต้นกล้าของแผ่นดินภายใต้แนวคิดดังกล่าวยังส่งผลให้ว่าที่ร้อยตรีชัยเดช บุญรักษา ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการให้ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในที่สุด
ผลงานเด่นของตนเองและระดับโรงเรียน      ผลงานดีเด่นของตนเอง 

 • เป็นผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ของหน่วยฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกสกลนคร ปี 2534
 • ผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2539
 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษดีเด่นประจำปีการศึกษา 2543 ของจังหวัดทหารบกสกลนคร
 • ผู้บริหารดีเด่นของคุรุสภา จังหวัดสกลนครปี 2544
 • ได้รับเข็มคุรุสดุดี ของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2545
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ6-8 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปี 2547  และ 2548
 • ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2547 ของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ 6-8 ของจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2547 และ 2548
 • “คนดีเมืองสกล”  ของชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ประเภท “คนดีเชิงประจักษ์” จังหวัดสกลนคร  ประวัติและผลงานได้รับการบันทึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร

10.เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อดทนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร (สก.สค.) เนื่องในวันครู   16 มกราคม 2552

 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละ อดทน ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ของ สกสค.
  กระทรวงศึกษาธิการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

12.เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. (OBEC AWARD) ด้านบริหารจัดการ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2554 และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Lab School ของ สพฐ.13.เกียรติบัตรระดับเหรียญทองการประกวดผลงานนวัตกรรม( Best Practices) ประเภทผู้บริหาร งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554
14.ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ Roving Team คณะที่ 8 และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนผู้บริหารโครงการจากส่วนกลาง โครงการโรงเรียนในฝันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2547  เป็นต้นมา15.ปฏิบัติเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของสพม.22
 • เป็นกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว.17 ด้านที่ 1,2 ของสพม.23 สพป.สน.เขต 2 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปี 2559-2560

18.ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ปี 255619.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครู/ประธานชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2555
ผลงานดีเด่นระดับโรงเรียน

 • รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักชาติถูกทาง เสริมสร้างความสุจริต ประจำปี 2555 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
 • รางวัล โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความสุจริต ประจำปี 2554  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร    ปีที่ได้รับรางวัล   ปี 2554
 • รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข็มคุรุสดุดี  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จังหวัดสกลนคร  ปีที่ได้รับรางวัล   ปี 2545
 • รางวัล โรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2543  โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  จังหวัดสกลนคร
 • รางวัล โรงเรียน “ ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน“ รุ่นที่ 1  โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
 • รางวัลถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์       สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3 ปี 2548   โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
 • รางวัล วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice ) ปี 2554  ชื่อนวัตกรรม การบริหารแบบกุดบาก (KUTTBAK MANAGEMENT) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
  รางวัล สุดยอดพลังงานทดแทน THAILAND GO GREEN โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
 • รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน     ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี  2559 Chaiyaphum Robot  Contest 2016   การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

ประวัติการทำงานพ.ศ. 2524 – 2537     อาจารย์ 1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนครพ.ศ. 2535                 หัวหน้าสาขาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ต. เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนครพ.ศ. 2537                 ครูใหญ่  อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อ.วานรนิวาส จ.สกลนครพ.ศ. 2542                 ผ่านการอบรมลูกเสือ A.L.Tพ.ศ. 2543                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ กรมการรักษาดินแดน รุ่นที่ 20พ.ศ. 2546                 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อ.กุดบาก จ.สกลนครพ.ศ. 2554                 ผู้อำนวยการ ระดับ 8 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครพ.ศ. 2555               ผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครพ.ศ. 2556                 ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครพ.ศ. 2559                 ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร