ปฏิทินปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา 2560

ปฏิทินปฏิบัติธรรมเทศกาลเข้าพรรษา ๑ ใจ ๑ ศ๊ล  ๑ พรรษา   ปี  พ.ศ. 2560  บุคลากรโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

ลำดับที่ วัน วันที่ สถานที่ปฏิบัติธรรม กลุ่มงานที่ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 เสาร์ 8  กรกฎาคม 2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   ครู/นักเรียน วันอาสาฬหบูชา
2 อาทิตย์ 9  กรกฎาคม 2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   วิชาการ/สังคมศึกษา
3 อาทิตย์ 16  กรกฎาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   บริหารงานทั่วไป/วิทยาศาสตร์
4 อาทิตย์ 23  กรกฎาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   งบประมาณและแผนงาน/คณิตศาสตร์
5 จันทร์ 31  กรกฎาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   บริหารงานบุคคล/สุข พลศึกษา
6 จันทร์ 7  สิงหาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   วิชาการ / ภาษาต่างประเทศ
7 อังคาร 15  สิงหาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   บริหารงานทั่วไป/ศิลปะ
8 จันทร์ 21  สิงหาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   งบประมาณและแผนงาน/การงานฯ  คอมฯ
9 อังคาร 29  สิงหาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   บริหารงานบุคคล / ภาษาไทย
10 อังคาร 5  กันยายน  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม    วิชาการ / คณิตศาสตร์
11 จันทร์ 13  กันยายน  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม    บริหารงานทั่วไป / สังคมศึกษา
12 อังคาร 20  กันยายน  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   งบประมาณและแผนงาน/การงานฯ คอมฯ
13 อังคาร 29  กันยายน  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   บริหารงานบุคคล / วิทยาศาสตร์
14 จันทร์ 5  ตุลาคม  2560 วัดธรรมนิเวศวนาราม   วิชาการ / ภาษาไทย  วันออกพรรษา

หมายเหตุ  …..

1. กำหนดการตามตารางนี้  อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. ตัวแทนครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20  คน/ครั้ง