ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส


นายเกษา  โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

เกิด       วันที่     12  มีนาคม  พ.ศ.  2504 เชื้อชาติ     ไทย       สัญชาติ     ไทย        ศาสนา  พุทธ วันรับราชการ  1  พฤษภาคม   2523  ตำแหน่งครู ระดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันรับตำแหน่งผู้บริหาร    เมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแดง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออากาศอำนวย ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ที่อยู่      บ้านเลขที่  247  หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์  47250   ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ วิชาเอก ปีการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2546
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2531
พิเศษมัธยมศึกษา (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร พ.ศ.2523
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พ.ศ.2520
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านคำตากล้า พ.ศ.2517