>> กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวิชิต  ประไทยเทพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ