พระเทพญาณวิศิษฎ์

พระเทพญาณวิศิษฎ์

ชัยทวี คุตตจิตโต ป.ธ.๓ , น.ธ.เอก

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ประวัติโดยสังเขป

ชื่อเดิม : ชัยทวี นามสกุล ปัญเศษ ฉายา คุตฺจิตฺโต

เกิดเมื่อ วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙

ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

บรรพชา    วันที่ ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑

อุปสมบท  วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑  ณ วัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร


วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๐๑  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

พ.ศ.๒๕๐๕  สอบได้นักธรรม เอก

พ.ศ.๒๕๑๔  สอบได้ประโยค ๑-๒

พ.ศ.๒๕๑๙  สอบได้ประโยค ๓

พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏสกลนคร

พ.ศ.๒๕๔๓  ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏสกลนคร สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๑  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูธรรมธร

พ.ศ.๒๕๒๒  ได้เลื่อนสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดวิริยวัฒน์

พ.ศ.๒๕๒๔  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ในราชทินนามที่ พระครูวิสุทธิญาณสุนทร

พ.ศ.๒๕๓๔  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระญาณเวที

พ.ศ.๒๕๔๓  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม ที่ พระราชบัณฑิต

พ.ษ.๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานเลื่อสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพญาณวิศิษฎ์


ด้านการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ธรรมยุต)


หน้าที่ปัจจุบัน

– เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง

– เป็นกรรมการมูลนิธิสิรินธร และเป็นกรรมการมูลนิธิอีกหลายองค์กร


เกียรติประวัติ

พ.ศ.๒๕๓๓   รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๕๔  รางวัลพระราชทาน พระธาตุทองคำ  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น