สนับสนุนการเรียนการสอน


นางพิไลพร  สวัสดิ์
หัวหน้างานแนะแนว


นายอุทัย  สุขเกษม
ครูแนะแนว


นางสาวณัฐกานต์  รัดที
ครูแนะแนว

 
ว่าที่ร้อยตรี เบญจลักษณ์  พูนทรัพย์
ครูธุรการโรงเรียน


นางสาวไอลดา ลิ้มประเสริฐ
ครูบรรณารักษ์


นางสาวจิตรพิสุทธิ์  พิณพิมาย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


นายสุวิทย์  แสงนนท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวปริศนา  แพงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวภรณ์ทิพย์  สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน


นายอภินันท์  สารเนตร
งานธุรการวิชาการ

นายวัชรพงษ์  สิมพลา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

กลับไปยังข้อมูลบุคลากร