สมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู มัธยมวานรนิวาส


ดร.วันชัย  วิเศษโพธิศรี   นายกสมาคม


นายสมัยสุข  สุจริต   อุปนายกคนที่ 1

นายวัฒนา  พรหมดา  อุปนายกคนที่ 2


นางยุพิน  วิชาการ  กรรมการ/นายทะเบียน

นางสุภาวรรณ์  ศรีสร้อย  กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน


นางเทวา  ดาวจันทึก  กรรมการ/ประชาสัมพันธ์


นางรุ่งทิพย์  ศรีสถาน   กรรมการ/ปฏิคม

นางวิภาภรณ์  วงศ์วณิช  กรรมการ/ผู้ช่วยปฏิคม

นายธนเดช  มณีวรรณ์    กรรมการ/เหรัญญิก

นายอำนวย  อโนมา  กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางนงเยาว์  ชุณห์ประไพ  กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายมานะ  กลางชมภู  กรรมการ/เลขานุการ

นางรจิรา  ล้อศรีสกุล  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกันยารัตน์  อมศรี   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ