ปฏิทินมอบตัวนักเรียนใหม่ 2564 แก้ไขปรับปรุงตามประกาศ สพฐ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ตามปฏิทินใหม่ของ สพฐ. ลว.29 เม.ย.64)