ประกาศโรงเรียนเพื่อให้ครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จึงแจ้งให้ครู และนักเรียนที่เดินทางไปอยู่กับผู้ปกครองจากพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ให้เดินทางมาก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕’๖๔ เพื่อเข้ามารายงานตัวต่อกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือ ผ่าน Application เพื่อเฝ้าดูอาการที่อาจติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต้องกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนครูและนักเรียนที่อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน ก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดสกลนครอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔