ได้รับความอนุเคราะห์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียน ขอขอบคุณ อบจ.สกลนคร

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สน. นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายก อบจ.สน.และนายวิทยา งามวิทยานนท์ สจ.เขตพื้นที่วานรนิวาส ผู้ควบคุมกำกับดูแลการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารสำนักงานและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564