เปิดเทอมใหม่ คัดกรองภัย โควิด 19

วันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่วันแรก  14 มิถุนายน 2564
มีการคัดกรอง นักเรียนให้ปลอดภัยโควิด 19