ประเมินวิทยฐานะครู

ประเมินวิทยฐานะครู เพื่อพัฒนาศักยภาพ สู่ครูมืออาชีพ หลายท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมทรงคุณวุฒิ ที่สละเวลามาตรวจเยี่ยม ผลงานครู ครั้งนี้  27  กันยายน 2564