เว็บไซต์โรงเรียน http://www.mwn.ac.th
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(รายละเอียด - ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน ของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น)

1. https://bit.ly/2GWTsBv
2.
http://gg.gg/meuql
3.http://gg.gg/meup4

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(รายละเอียด - ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด)
1. http://wp.me/P8n5FG-18d
O3 : อำนาจหน้าที่
(รายละเอียด - ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด)
1. http://gg.gg/meuuy
2. http://gg.gg/mevdo
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน    
รายละเอียด - ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี  พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562
1. http://gg.gg/mesbo
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   ()     
รายละเอียด- ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
1. https://bit.ly/2Fu14L9
2. http://gg.gg/meuwm
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. https://bit.ly/2GXtXju
 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด - ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. http://mwn.ac.th/home/
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A 
รายละเอียด - ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
1. https://bit.ly/2Fu14L9
2. http://gg.gg/mesha
O9 : Social Network 

1. website โรงเรียน :
1.1. การลาออก >>
1.2. ขอเอกสาร ร.บ.1 – ป.พ.1 ที่ชำรุด สูญหาย >>
1.3. การขอย้ายสถานศึกษา >>
1.4 การขอหนังสือรับรอง (ปพ.7) >>
2. เฟสบุค >>
3. ระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส >>
เป็นระบบที่ใช้ในการเชคชื่อนักเรียน กรอกคะแนน ตัวสินผลการเรียน ผู้บริหารสามารถ ตรวจสอบคะแนน การมาเรียนของนักเรียน การปฏิบัติหน้าที่ของครู เกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้
รายละเอียด - ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. https://www.mwn.ac.th
2. https://bit.ly/3icggel
3.https://bit.ly/329kRIz
4.https://bit.ly/32bQrFx
5. https://bit.ly/2F2FDB1
6.https://www.facebook.com
/mwnschool

7. http://sis.mwn.ac.th
 แผนการดำเนินงาน
O10 : แผนดำเนินการประจำปี  ()
รายละเอียด - ข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. http://gg.gg/mesim
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
รายละเอียด ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. http://gg.gg/mesjh
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
1. คลิกที่นี่
 การปฏิบัติงาน
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
รายละเอียด - ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมรายละเอียด
1. คลิกที่นี่
O14 : มาตรฐานการให้บริการ 
รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตาม
ที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด
1. คลิกที่นี่
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
รายละเอียด - ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
1. คลิกที่นี่
O17 : E-Service
รายละเอียด -ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
-SMSS++ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
-Slip32 ระบบจ่ายเงินรายเดือน
-Care For All ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-DLIT ระบบคลังสื่อการสอน
1.คลิกที่นี่
2.คลิกที่นี่
3.คลิกที่นี่
4.คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
รายละเอียด - ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายละเอียด - ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
1. คลิกที่นี่
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัต
ิการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายละเอียด - ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายละเอียด - สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายละเอียด - สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
1. คลิกที่นี่
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด - นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ
1. คลิกที่นี่
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด - หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1. คลิกที่นี่
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด - หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1. คลิกที่นี่
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายละเอียด - หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1. คลิกที่นี่
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายละเอียด -  แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
1. คลิกที่นี่
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต (ช่องรับร้องเรียน)
รายละเอียด - ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คลิกที่นี่
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
รายละเอียด - สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561
1. คลิกที่นี่
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายละเอียด - ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คลิกที่นี่
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
2. คลิกที่นี่
3. คลิกที่นี่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียด - การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1. คลิกที่นี่
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายละเอียด - การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
2.คลิกที่นี่
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
2. คลิกที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายละเอียด - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด - ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายละเอียด - ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2562
1. คลิกที่นี่
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายละเอียด - ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
1. คลิกที่นี่